წესები და პირობები

Chipsmall ოპერირებს ვებგვერდს www.chipsmall.ge, რათა უზრუნველყოს ონლაინ წვდომა იმ პროდუქტებზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია Chipsmall- ში (\"პროდუქტი\") და პროდუქციის შეძენის (\"მომსახურება\") ხელშესაწყობად. გამოყენების ეს პირობები, შეკვეთის პირობებთან ერთად, მოხსენიებულია წინამდებარე \"ხელშეკრულებით\". Chipsmall– ის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ თითოეულ პირობას („გამოყენების პირობები“). პროდუქციის შეკვეთით, თქვენ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ მოხმარების პირობებს, აგრეთვე შეკვეთის პირობებს. Chipsmall იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს შეთანხმება ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე. თქვენ მიერ საიტის გამოყენება ნებისმიერი ასეთი ცვლილების შემდეგ, წარმოადგენს თქვენს შეთანხმებას, დაიცვას და ექვემდებარება მის მიერ შესწორებულ ხელშეკრულებას. წინამდებარე ხელშეკრულების გადასინჯვის ბოლო თარიღი მოცემულია ქვემოთ.

1. ინტელექტუალური საკუთრება.
მომსახურება, საიტი და ყველა ინფორმაცია და / ან შინაარსი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, უსმენთ ან სხვაგვარად განიცდით საიტზე (\"შინაარსი\") დაცულია ჩინეთისა და საერთაშორისო საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნისა და სხვა კანონების მიერ და ეკუთვნის Chipsmall– ს ​​ან მის მშობელს. , პარტნიორები, შვილობილი კომპანიები, კონტრიბუტორები ან მესამე მხარეები. Chipsmall მოგანიჭებთ პირად, გადაცემულ, არა ექსკლუზიურ ლიცენზიას საიტის, სერვისისა და შინაარსის გამოყენების შესახებ თქვენს მიერ არჩეული შინაარსის იმ ნაწილების დაბეჭდვის, ჩამოტვირთვასა და შესანახად, იმ პირობით, რომ: (1) გამოიყენებთ მხოლოდ ამ ასლებს შინაარსი თქვენი შიდა ბიზნესის მიზნებისთვის ან თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენება; (2) არ დააკოპიროთ ან გამოაქვეყნოთ შინაარსი ქსელის ნებისმიერ კომპიუტერზე ან არ გადასცეთ, განაწილოთ ან გადაიტანოთ შინაარსი რომელიმე მედიაში; (3) არ შეცვალოთ ან შეცვალოთ შინაარსი რაიმე ფორმით, ან წაშალოთ ან შეცვალოთ საავტორო უფლებების ან სავაჭრო ნიშნის ცნობა. ამ ლიცენზიის შედეგად თქვენ არ გადმოგეცემათ უფლება, სათაური ან ინტერესი გადმოწერილი შინაარსის ან მასალების მიმართ. Chipsmall იტოვებს სრულ სათაურს და ინტელექტუალური საკუთრების სრულ უფლებებს თქვენ მიერ გადმოწერილ ნებისმიერ შინაარსში, ამ შეზღუდული ლიცენზიის პირობით, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პირადი შინაარსი, როგორც მოცემულია აქ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გამოჩნდება მთელ საიტზე, სასაქონლო ნიშნის მფლობელისგან წერილობითი თანხმობის გამოხატვის გარეშე, გარდა მოქმედი კანონის მიერ ნებადართული შემთხვევისა. თქვენ არ შეგიძლიათ სარკისებული, გაკაჟება ან ჩარჩოების ამ გვერდის ან ამ საიტის სხვა გვერდების სხვა ვებ – გვერდზე ან ვებ – გვერდზე. თქვენ არ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ საიტს \"ღრმა ბმულები\", ანუ შექმნათ ამ საიტის ბმულები, რომლებიც გვერდის ავლით გვერდს ან საიტის სხვა ნაწილებს წერილობითი ნებართვის გარეშე.

2. გარანტიების უარყოფა.
Chipsmall არ აკეთებს რაიმე ექსპრესიულ, ნაგულისხმევ გარანტიებს ან წარმომადგენლობებს ნებისმიერი პროდუქტის მიმართ, ან საიტის, მომსახურების ან შინაარსის მიმართ. Chipsmall აშკარად უარყოფს ნებისმიერი სახის გარანტიას, გამოხატულ, ნაგულისხმევ, კანონიერ ან სხვაგვარად, მათ შორის, სავაჭრო შეზღუდულობის ნაგულისხმევ გარანტიებს, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, სათაურს და რაიმე სახის დარღვევას პროდუქციის, საიტის, მომსახურების შესახებ. და შინაარსი. Chipsmall არ იძლევა გარანტიას, თუ რა იქნება საიტის ან სამსახურის მიერ შესრულებული ფუნქციები უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომოდ, ან რომ მოხდება საიტის ან მომსახურების ხარვეზების გამოსწორება. Chipsmall არ იძლევა შინაარსის სიზუსტის ან სისრულის გარანტიას, ან შინაარსში რაიმე შეცდომის გამოსწორებას. საიტი, მომსახურება და შინაარსი მოცემულია \"როგორც არის\" და \"როგორც შესაძლებელია\" საფუძველზე. Chipsmall– ზე ვიზიტორების IP მისამართები პერიოდულად განიხილება და გაანალიზებულია მონიტორინგის მიზნით და მხოლოდ ჩვენი ვებ – გვერდის ეფექტურად გაუმჯობესების მიზნით და ისინი არ გაზიარდება Chipsmall– ის გარეთ. ვებ – გვერდის მონახულებისას შეიძლება მოგთხოვოთ საკონტაქტო ინფორმაცია (ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი და მისამართები გადაზიდვის / ბილინგისთვის). ეს ინფორმაცია შეგროვდება ნებაყოფლობით და მხოლოდ თქვენი თანხმობით.

3. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა.
არც ერთ შემთხვევაში Chipsmall პასუხს აგებს მყიდველის ან მესამე მხარის წინაშე ნებისმიერი ირიბი, შემთხვევითი, განსაკუთრებული, თანმიმდევრული, სადამსჯელო ან სამაგალითო ზიანის ანაზღაურება (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე დაკარგული მოგება, დანაზოგის დაკარგვა ან ბიზნესის შესაძლებლობის დაკარგვა), რომელიც წარმოიშობა ან უკავშირდება მას. (I) ნებისმიერი პროდუქტი ან მომსახურება Chipsmall– ის მიერ მოწოდებული ან მისაღები, ან მისი გამოყენების შეუძლებლობის გამოყენება; (II) საიტის, სერვისის ან შინაარსის გამოყენება ან გამოყენების შეუძლებლობა; (III) ნებისმიერი ტრანსაქცია, ჩატარებული ან გამარტივებული საიტის საშუალებით; (IV) ნებისმიერი პრეტენზია, რომელიც მიეკუთვნება საიტის, მომსახურების ან / და შინაარსის შეცდომებს, გამოტოვებებს ან სხვა უზუსტობებს; (V) თქვენი გადაცემების ან მონაცემების უნებართვო წვდომა ან ალიტერაცია; (VI) ნებისმიერი მესამე მხარის განცხადება ან საქციელი საიტზე ან სერვისზე; (VII) ნებისმიერი სხვა საკითხი, რაც ეხება პროდუქტებს, საიტს, მომსახურებას ან შინაარსს, მაშინაც კი, თუ Chipsmall- ს ურჩია ასეთი ზიანის მიყენების შესახებ.

Chipsmall– ის ერთადერთი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა პროდუქტის დეფექტებისთვის უნდა იყოს, Chipsmall– ის სურვილისამებრ, შეცვალოს ასეთი წუნდებული პროდუქტი ან დაუბრუნოს მომხმარებელს მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა, ამიტომ არც ერთ შემთხვევაში Chipsmall– ის პასუხისმგებლობა არ უნდა აღემატებოდეს მყიდველის შესყიდვის ფასს. ზემოაღნიშნული საშუალება ექვემდებარება მყიდველის წერილობით შეტყობინებას დეფექტის შესახებ და წუნდებული პროდუქტის დაბრუნებას შეძენიდან სამოცი (30) დღის განმავლობაში. ზემოხსენებული საშუალება არ ვრცელდება პროდუქტებზე, რომლებიც დაექვემდებარა ბოროტად გამოყენებას (მათ შორის, სტატიკური განმუხტვის გარეშე), უგულებელყოფას, ავარიას ან შეცვლას, ან იმ პროდუქტებს, რომლებიც შეკრების დროს გაიყიდა ან შეცვალეს, ან სხვაგვარად არ აქვთ ტესტირება. თუ თქვენ უკმაყოფილო ხართ საიტით, მომსახურებით, შინაარსით ან გამოყენების პირობებით, თქვენი ერთადერთი და ექსკლუზიური საშუალებაა შეწყვიტოთ საიტი. საიტის გამოყენებით თქვენ აცნობიერებთ, რომ საიტის გამოყენება მხოლოდ თქვენს საფრთხეშია.

შეკვეთის პირობები

საიტის საშუალებით ან ბეჭდვითი კატალოგის საშუალებით განთავსებული ყველა შეკვეთა ექვემდებარება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შეკვეთის შემდეგი პირობების ჩათვლით. Chipsmall– ის უფლებამოსილი წარმომადგენლის წერილობითი ნებართვის გარეშე დაუშვებელია ამ შეთანხმების შეცვლა, შეცვლა, წაშლა ან შეცვლა. ნებისმიერი დამატებითი დოკუმენტაციაში შემსყიდველის მიერ შეტანილი ნებისმიერი სავარაუდო ცვლილება პირდაპირ უარყოფს. შეკვეთები, რომლებიც მოცემულია ამ პირობებისა და პირობების შესაბამისად, შეიძლება მიღებულ იქნას, მაგრამ მხოლოდ იმის საფუძველზე, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები გაბატონდება.

1. შეკვეთის ვალიდაცია და მიღება.
შეკვეთის შეტანისას, ჩვენ შეგვიძლია გადავამოწმოთ თქვენი გადახდის მეთოდი, გადაზიდვის მისამართი და / ან გადასახადისგან თავისუფალ საიდენტიფიკაციო ნომერი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თქვენი შეკვეთის დამუშავებამდე. თქვენი შეკვეთის განთავსება საიტის საშუალებით შემოთავაზებაა ჩვენი პროდუქციის შესაძენად. Chipsmall– მა შეიძლება მიიღოს თქვენი შეკვეთა თქვენი გადახდის დამუშავებით და პროდუქტის გაგზავნით, ან რაიმე მიზეზით შეიძლება უარი თქვას თქვენი შეკვეთის მიღებაზე ან თქვენი შეკვეთის რომელიმე ნაწილზე. პროდუქტი არ გაიგზავნება Chipsmall– ის მიერ მიღებულ შეკვეთებზე. თუ თქვენი შეკვეთის მიღებაზე უარს მივიღებთ, შევეცდებით შეგატყობინოთ ელ.ფოსტის მისამართის ან თქვენს მიერ შეკვეთისთვის მიწოდებული სხვა საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით.

2. ელექტრონული კომუნიკაცია.
საიტის საშუალებით შეკვეთის გაკეთებისას, თქვენ მოეთხოვებათ სწორი ელ.ფოსტის მისამართის მიწოდება, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია დაგიკავშირდეთ თქვენი შეკვეთის სტატუსთან დაკავშირებით, გირჩევთ შეკვეთის გარეშე პროდუქციის გადაზიდვას და მოგაწოდოთ ნებისმიერი სხვა შეტყობინება. , გამჟღავნება ან თქვენს შეკვეთასთან დაკავშირებული სხვა კომუნიკაციები.

3. ფასწარმოქმნა.
Chipsmall ვებსაიტის კოტირებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაანგარიშება ხდება მხოლოდ აშშ დოლარში და ვალუტის განლაგებაში, თუ აშშ-ს ვალუტა არ არის ეროვნული ან რეგიონული მომხმარებლების გამოყენების სფეროში, გთხოვთ გაცვლითი კურსი გადაიტანოთ შესაბამისი კონვერტაციისთვის მათი ქვეყნების შესაბამისად რეგიონები. ყველა ფასი არის აშშ დოლარი.

4. ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ.
Chipsmall ვებსაიტის ტიპის პროდუქტი, პროდუქტის აღწერა და პარამეტრები, შესაბამისი სურათები, ვიდეო და სხვა ინფორმაცია მოწოდებულია ინტერნეტისა და შესაბამისი მომწოდებლების მიერ. Chipsmall ვებსაიტს არ აკისრებს პასუხისმგებლობას ინფორმაციის სიზუსტეზე, მთლიანობაზე, კანონიერობაზე ან ნამდვილობაზე. გარდა ამისა, ჩიპსმალის ვებსაიტი ან ინფორმაციის გამოყენება ნებისმიერი ინფორმაციისა და ამ ვებგვერდზე არსებული რისკების შესახებ, არ აკისრებს პასუხისმგებლობას.

5. გადახდა.
Chipsmall გთავაზობთ გადახდის რამდენიმე მოსახერხებელ მეთოდს აშშ დოლარიდან, მათ შორის PAYPAL, საკრედიტო ბარათი, Master Card, VISA, American Express, Western Union, Wire Transfer. გადახდა უნდა განხორციელდეს იმ ვალუტაში, რომელშიც შეკვეთა იყო განთავსებული. თუ გადახდის სხვა პირობები გაქვთ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ Chipsmall მომხმარებელთა მომსახურებას მისამართზე [email protected].

6. გადაზიდვის გადასახადი.
გადაზიდვის ან სატვირთო გადასახადებს, დაზღვევას და დანიშნულების საბაჟო გადასახადს გადაიხდიან მომხმარებლები.

7. საბანკო გადასახადი.
ელექტრონული გადარიცხვისთვის ჩვენ ვიღებთ 35.00 აშშ დოლარს საბანკო გადასახადს, PAYPAL და საკრედიტო ბარათისთვის ვიღებთ 5% მომსახურების საკომისიოს მთლიანი თანხისგან, Western Union– სთვის საბანკო მოსაკრებლის გარეშე

8. დამუშავების მუხტი.
არ არსებობს მინიმალური შეკვეთის ან დამუშავების საფასური.

9. ტვირთის დაზიანების და დაბრუნების პოლიტიკა.
თუ თქვენ მიიღებთ საქონელს, რომელიც სატრანსპორტო საშუალებით დაზიანდა, მნიშვნელოვანია გადაზიდვის მუყაოს, შესაფუთი მასალისა და ნაწილების უცვლელი შენარჩუნება. გთხოვთ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეთ Chipsmall მომხმარებელთა მომსახურებას, პრეტენზიის დასაწყებად. ყველა დაბრუნება უნდა გაკეთდეს ინვოისის დღიდან 30 დღის განმავლობაში და მას თან უნდა ახლდეს ინვოისის ორიგინალი ნომერი, საგარანტიო ბარათის მოწმობა, ნაწილის სურათი და მოკლე განმარტება ან დაბრუნების მიზეზის შემოწმების ანგარიში. დაბრუნება არ მიიღება 30 დღის შემდეგ. დაბრუნებული ნაკეთობა უნდა იყოს ორიგინალ შეფუთვაში და გაყიდვადი მდგომარეობაში. ფასების ან გაყიდვის დროს მომხმარებლის შეცდომის გამო დაბრუნებული ნაწილები არ მიიღება.

10. საბაჟო პრობლემა.
Chipsmall– ის ფასები FOB– ის ფასია, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი დანიშნულების ქვეყნების საბაჟო გაფორმებაზე. თუ მომხმარებლის ნაწილები დააკავეს ან დააკავეს მომხმარებლის ადგილობრივმა საბაჟომ, Chipsmall– ს ​​შეუძლია გარკვეული დოკუმენტაციის წარდგენა მომხმარებლებისთვის, მაგრამ Chipsmall არ არის პასუხისმგებელი საბაჟოზე, Chipsmall არ იხდის საბაჟოს მოსაკრებელი, ეს ყველა მომხმარებლის ვალია, გაასუფთაოს ნაწილები მომხმარებლის ადგილობრივი საბაჟოდან. Chipsmall აღარ გაგზავნის, თუ ნაწილები დააკავეს ან დააკავეს მომხმარებლის ადგილობრივ საბაჟოზე, თანხის დაბრუნება არ ხდება.

11. მოვალეობები და პასუხისმგებლობები.
Chipsmall არის პროფესიონალური B2B და B2C სავაჭრო პლატფორმა და ჩვენ მხოლოდ საქონლის გარე მდგომარეობის შემოწმება შეგვიძლია, მაგრამ არა შიდა ფუნქცია. 30 დღის განმავლობაში დაბრუნების მიღება მიიღება, თუმცა მომხმარებელს არ აქვს უფლება Chipsmall გაასამართლოს არაფუნქციური საქონლის გამო, ასევე არ აქვს დამატებითი კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება. Chipsmall არის მომსახურების პლატფორმა, ჩვენ მწარმოებლები არ ვართ, ჩვენ უბრალოდ ვაწვდით მომსახურებას და ვეხმარებით მომხმარებელს მათთვის საჭირო პროდუქტების შეძენაში. Chipsmall იტოვებს საბოლოო განმარტების უფლებებს.
GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus

უკუკავშირი

ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ჩართულობას Chipsmall-ის პროდუქტებთან და სერვისებთან. თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია! გთხოვთ, ერთი წუთით დაასრულოთ ფორმა ქვემოთ. თქვენი ღირებული გამოხმაურება უზრუნველყოფს, რომ ჩვენ მუდმივად მივაწოდოთ განსაკუთრებული მომსახურება, რომელსაც იმსახურებთ. გმადლობთ, რომ ჩვენი მოგზაურობის ნაწილი საუკეთესოსკენ.